KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 39 เรื่อง จากคำค้น วารสารคหเศรษฐศาสตร์
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7211
การพัฒนาน้ำหมี่กรอบสำเร็จรูป
พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์,วลัย หุตะโกวิท,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7705
การพัฒนารายการอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนกรณีศึกษา : โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
ธนภร ตันเจริญ,วันดี ไทยพานิช,อนุกูล พลศิริ,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน-ธันวาคม 2558
FOOD 7706
วิตามิน เกลือแร่ ที่ได้รับจากการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รชฎวรรณ เพียรบุปผา,อบเชย วงศ์ทอง,นฤมล ศราธพันธ์ุ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน-ธันวาคม 2558
FOOD 7719
การทดแทนแป้งสาลีด้วยเผือกและการทดแทนไขมันด้วยอินูลินใเค้กชิฟฟอน
ปานนรี แก้ววงษ์,ลี่ลี อิงศรีสว่าง,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
FOOD 7720
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลซูคราโลสและมอลทิทอลต่อลักษณะทางประสาทสัมผัส กายภาพ และเคมีของไอศกรีมเชอร์เบท
ณัฐชรัฐ แพกุล,ลี่ลี อิงศรีสว่าง,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
FOOD 7721
การพัฒนาไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์เสริมเส้นใยผงจากเปลือกส้มโอ
ปาริชาติ บุญพิคำ,อรนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

FOOD 7730
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
กู้เกียรติ เวียงหฤทัย,มาริษา ภู่ภิญโญกุล,สุรชัย จิวเจริญสกุล,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7731
ความสัมพันธ์ของสารอาหารหลักกับค่าดัชนีมวลกายของวัยรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ลลิดา เจริญวิเศษ,อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ,สิริพันธ์ จุลกรังคะ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7732
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนบางกะปิ
ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7733
การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP ด้านอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่ม 4 (Quadrant D) ของจังหวัดนครราชสีมา
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย,มนตรี ทาสันเทีย,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7734
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
เหมือนแพร รัตนศิริ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7735
การศึกษาอายุการเก็บทองหยอดจากไข่แดงเทียม
พรดารา เขตต์ทองคำ, อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ,สิริพันธุ์ จุลกรังคะ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
FOOD 7736
การสร้างบทเรียนวีดิทัศน์สำหรับผู้อบรมอาชีพระยะสั้น เรื่อง ความรู้และหลักการประกอบอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิ
อรรถพล ทองสิมา,วันดี ไทยพานิช, อนุกูล พลศิริ,ศุภนิต อารีหทัยรัตน์,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
FOOD 7737
การพัฒนาตำรับข้าวตังธัญชาติเสริมแคลเซี่ยมจากปลาไส้ตัน
วิชชุมา เตชะสิริวิชัย,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,ปาริชาติ บุญพิคำ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
FOOD 7738
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
ประไพพรรณ วังยาว,นฤมล ศราธพันธุ์1,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>