KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น วารสารคหเศรษศาสตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8565
การใช้หล่อฮังก้วยทดแทนน้ำตาลมะพร้าวในผลิตภัณฑ์สังขยาไข่
ศศิธร สิงห์สว่าง,ยศพร พลายโถ,ปรียาภรณ์ มาตรนอก,หทัยชนก ศรีประไพ,ฉัตรชนก บุญไชย,วารสารคหเศรษศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
FOOD 8566
ขนมเปี๊ยะเมืองตรังกับมิติทางประวัติศาสตร์โภชนาการ และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ,กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์,วารสารคหเศรษศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
   หน้า : [ 1 ]   Next >>