KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7852
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแคบหมูในจังหวัดเชียงราย
มาลี หมวกกุล,วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
FOOD 7853
ผลิตภัณฑ์ข้าวงอกนึ่งจากข้าวญี่ปุ่นสายพันธ์ุที่ปลูกในประเทศไทย
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล,วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
FOOD 7854
การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น
อมรรัตน์ ถนนแก้ว,วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>