KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 40 เรื่อง จากคำค้น วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6714
ไข่เสริมไอโอดีนโดยเทคนิคการเคลื่อนย้ายอิออน
สมโภชน์ อิ่มเอิบ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

FOOD 6715
การผลิตน้ำเห็ดสมุนไพรพร้อมดื่ม
สุวิทย์ สุวรรณโณ,ศิริวรรณ มากสุวรรณ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

FOOD 6753
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผงสำเร็จรูปจากตะไคร้ด้วยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
ชุติมา อนุเทศ,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,ธีรพร กงบังเกิด,วิไล สนธิเพิ่มพูน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2553

FOOD 6977
การเปรียบเที่ยบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขวัญเนตร สมบัติสมภพ,ณัฐวุฒิ วิทยาวิโรจน์,อำนาจ ปราการสมุทร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2554

FOOD 6978
การประเมินองค์ประกอบผลผลิต และความพึงพอใจต่อการบริโภคถั่วภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง
สรพงศ์ เบ็ญจศรี,จรรยา ใบระหมาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2554

FOOD 6992
การปรับปรุงคุณภาพของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
ยุพร พืชกมุทร,วิญญ์ ผิวนิ่ม,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2554

FOOD 6541
ความต้านทานของแลกเกอกร์เคลือบภายในกระป๋องอะลูมิเนียมบรรจุอาหาร
ศิริพร ดาวพิเศษ,เกรียงไกร วิไลวงศ์เสถียร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2552
Full Text
FOOD 6979
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง
ทวิวรรณ กังสดาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2554

FOOD 7286
การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ
สุธิดา อัครชนียากร,ฉัตรชนก กิจทวี,สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2557

FOOD 7288
แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว
ปรีดา ปรากฏมาก,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2557

FOOD 7308
การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผง ด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์
สุนีย์ เอียดมุสิก,ณัฐธยาน์ ชูสุข,วิจิตรา สานพภา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

FOOD 7217
การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสูญญากาศ
สกุลตลา วรรณปะเช,จักรพันธ์ เงาทอง,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1

FOOD 7373
เทคโนโลยีการลดความชื้น
ระวิน สืบค้า,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ค. - ส.ค. 2556

FOOD 7693
ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

FOOD 7287
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปลง
ปณธร จันทนพ,วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์,ชาริณี วิโนทพรรษ์,วรรณี ฉินศิริกุล,เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2557

   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>