KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 24 เรื่อง จากคำค้น วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6568
การสำรวจการจัดการของเสียจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงของอุตสาหกรรมอาหารของไทย
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,ศิริกานต์ พาสุข,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2551

FOOD 6566
มาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าประเภทผัก ผลไม้ พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช
ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มกราคม - มีนาคม 2552

FOOD 6726
การพัฒนาน้ำพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ
สุภางค์ เรืองฉาย,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 6727
ผลของสารให้ความหวานต่อคุณภาพของโยเกิร์ต
อุษามาส จริยวรานุกูล,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 6728
รู้ทันไขมันทรานส์
อัญชัน ชุณหะหิรัญย์,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 6729
ลักษณะทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์เส้นใยสูงเสริมด้วยแบคทีเรียเซลลูโลส
วิชชุดา สังข์แก้ว,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 6922
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องงอกต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของคุกกี้สิงคโปร์
อภิญญา เจริญกูล,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2553

FOOD 6923
สมบัติและการใช้แป้งข้าวโพดแป้งถั่วหรั่งในคุกกี้ปลอดกลูเตน
กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2553

FOOD 6924
การเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารออกฤทธิ์จากเนื้อในเมล็ดมะม่วง
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,เทพกัญญา หาณศีลวัต,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรกฎาคม - กันยายน 2553

FOOD 6993
คุณภาพของการเก็บรักษาน้ำพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ
สุภางค์ เรืองฉาย,สิรินาถ ตัณฑเกษม,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 6994
การทดแทนไขมันในคุกี้โดยใช้ถั่วลิสงบด
สิรินาถ ตัณฑเกษม,สุภางค์ เรืองฉาย,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 6995
การเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตและัการค้าข้าวไทยและเวียดนามในตลาดอาเซียน
อัทธ์ พิศาสวานิช,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7360
ผลของการผสมแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งถั่วหรั่งต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว
กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2556

FOOD 7388
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม
อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์ ,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก.ค.-ก.ย. 2556

FOOD 7809
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมลากรอบกลุ่มสตรีบ้านชะแม
มณีรัตน์ รัตนพันธ์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม-ธันวาคม 2557
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>