KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8400
กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทอดกรอบ
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8401
พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อซอสปรุงรสของผู้บริโภค ในจังหวัดสงขลา
ประสิทธิ์ รัตนพันธ์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
FOOD 8402
แนวทางการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมสับปะรด
ลัดดาวัลย์ เลขมาศ,ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
FOOD 8552
การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพผงข้าวออร์แกนิคชงดื่มสำเร็จรูป
ชื่นจิตร อังวราวงศ์,ไพบูลย์ ญาณกิตติ์กูร,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตุลาคม-ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8553
ปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวของไทย
วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์,สิทธิพร รุจิระยรรยง,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>