KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 41 เรื่อง จากคำค้น วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6996
ผลของน้ำส้มสายชู กรดซิตริก และโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการลดลงของ Salmonella Typhimurium บนใบสะระแหน่
สุดสายชล หอมทอง,นันทวัน กรัตพงศ์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2552

FOOD 6997
การผลิตปูม้านิ่มเชิงธุรกิจ
บุญรัตน์ ประทุมชาติ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
December 2009

FOOD 6998
การอบแห้งชั้นบางชิ้นส้มแขก : แบบจำลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งและสัมประสิทธิ์การแพร่
อีลีหย๊ะ สนิโซ,มะรูดิง กาซา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 7000
การดูดซับน้ำมันในกระบวนการทอดแบบน้ำมันท่วม
สิริมา ชินสาร,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 6983
ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบตะไคร้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Helicobacter pylori
พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล,วรนาฏ จงโยธา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2551

FOOD 6984
ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อ glioma เซลล์ (ASK) และอะโพโทซิสของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
จันทรวรรณ แสงแข,สาธิณา อาจริยาภิบาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2551

FOOD 6999
แบบจำลองการอบแห้งชั้นบางของเมล็ดกาแฟสายพันธุ์คาร์ติมอร์
บุณคง คำครุฑลาวงษ์,มารีนา มะหนิ,อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552

FOOD 7213
ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณขายของอุตสาหกรรมไส้กรอกโดยเทคนิคอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค
ดำรงสิทธิ์ สมศักดิ์,จิราวัลย์ จิตรถเวช,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มีนาคม 2557

FOOD 7214
การยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมปากจีบ (Saccostea cucullata) สดแกะเปลือกด้วยกางแช่สารละลายผสมร่วมกับการแช่เย็น
สวามินี ธีระวุฒิ,อัครพล นางแล,ราตรี คำหอม,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557

FOOD 7275
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 3A4 ของน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทย
ธันยาภรณ์ วงษ์ศรี,ทรงกลด สารภูษิต,พรพิมล รงค์นพรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Text
FOOD 7276
ผลของความเข้มข้นของโอลิโกฟรุคโตสและซูโครสต่อลักษณะคุณภาพของกล้วยไข่หลังการออสโมซิส
สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

FOOD 7277
การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งพริกไทยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
อรอุมา หนูทอง,ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

FOOD 7279
การหาปริมาณสีสังเคราะห์ โดยมอนอลิท C18 HPLC
กฤษณพงค์ ทองทิพย์,สมศักดิ์ ศิริไชย,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

FOOD 7212
แนวทางการอบแห้งปลาข้าวสารกรอบด้วยการอบแห้งลมร้อนและรังสีอินฟราเรต
จุฑารัตน์ สะทะระ,สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล,ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557

FOOD 7353
ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงน้ำออกด้วยวิธีออสโมซิสของผักและผลไม้
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>