KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 12 เรื่อง จากคำค้น วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6733
คุณสมบัติการพองตัวและอุ้มน้ำของสารเมือกของผงเมล็ดแมงลักหลังสกัดน้ำมัน
ศรินทิพย์ สุกใส,อมร เพชรสม,วีระเดช สุขเอียด,ศจี น้อยตั้ง,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 6734
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลีนจากฟางข้าว
ชัยพร สามพุ่มพวง,รังสินี โสธรวิทย์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 6735
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีระหว่างกระบวนการผลิตน้ำตาลโตนดเข้มข้น ในเขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
มนสุวีร์ ไพชำนาญ,มุทิตา มีนุ่น,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 6736
การเติมสารกันหืนในกระบวนการผลิตปลาป่นต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในไข่ไก่
จิระเดช ธรรมนูญรัตน์,ดวงสมร สินเจิมศิริ,อังคณา หารบรรจง,บุญอ้อม โฉมที,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 6737
การเปรียบเทียบรูปแบบของแถบโปรตีนสะสมในเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเหลือง
พรพรรณ ธีรวัฒนพงศ์,พีรศักดิ์ ศรีนิเวศน์,สุดเขตต์ นาคะเสถียร,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 6738
ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบตร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง
ดลฤดี ใจสุทธิ์,สมชาติ โสภณรณฤิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 6739
การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในผลิตภัณฑ์นมแพะโดยเทคนิค PCR
ศศิธร นาคทอง,พิศักดิ์ พัดทอง,พรทิพย์ แต้พักดี,พนิตา ชัยสิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 6740
การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด
ศุภกิตต์ สายสุนทร,สุดสายสิน แก้วเรือง,ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 7841
การพัฒนากระบวนการผลิตนํ้าส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง
ประวีณา ลาภา,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7842
กรณีศึกษาประสิทธิภาพการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ของโรงนมขนาดกลางแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย
พรพมล ปัทมานนท์,ประวีร์ วิชชุลดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7887
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง
ประวีณา ลาภา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7888
กรณีศึกษาประสิทธิภาพการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ของโรงนมขนาดกลางแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย
พรพมล ปัทมานนท์,ประวีร์ วิชชุลดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>