KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 25 เรื่อง จากคำค้น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7294
ความเข้มข้นของเจลไรต์ น้ำตาล และมุมเอียงลาดในการปักชิ้นส่วน บนอาหารต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของต้นพรมมิ ในสภาพปลอดเชื้อ
อัญชลี จาละ,ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7295
ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดสารแอนโธไซยานินจากข้าวโพดสีม่วง
รัตนา ม่วงรัตน์,ลีลาวดี ชมนาน,ธัญญารัตน์ บุระคา,กรวิกา สกุลไกรพีระ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7557
การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นฤมล ธนานันต์,ธีระชัย ธนานันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7558
ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ ปริมาณน้ำตาล และการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอทีปลูกในวัสดุปลูก
นฤมล วชิรปัทมา,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7560
การผลิตน้ำตำลึงผงโดยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง
เศรษฐการ นุชนิยม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7561
การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลังสำหรับวัตถุดิบที่เน่าเสียได้ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลากระป๋อง
วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร,ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7564
การหาปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis
นฤมล วชิรปัทมา,ฑิตฐิตา ศรีภุมมา,สุทธินี ไมตรีสรสันต์,ภัทริน จำเริญเจือ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7722
ประสิทธิภาพของสารสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ โด๊ปทังสเตนออกไซด์ในการยับยั้ง แบคทีเรีย Eschherichia coli และยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้
พีรวัส คงสง,เล็ก สีคง,อานนท์ พิสุทธิพงศ์โชโต,อรรถกร ประดับจันทร์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม-กันยายน 2557

FOOD 7292
ประสิทธิภาพของสารสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ โด๊ปทังสเตนออกไซด์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Eschherichia coli และยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้
มาหามะสูไฮมี มะแซ,เล็ก สีคง,อานนท์ พิสุทธิพงศ์โชโต,อรรถกร ประดับจันทร์,พีรวัส คงสง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7293
การพัฒนาชาข้าวก่าเพาะงอกพร้อมชง
สิริการ หนูสิงห์,ปาจารีย์ มั นดี,บุศราภา ลีละวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7559
การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส
ประภาศรี เทพรักษา,ตรัยรัตน แก้วสอาด,สุนทรี สุวรรณสิชณม์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7562
การวิเคราะห์ไนเทรตในผักโฮโดรโปนิกส์ โดย Capillary Electrophoresis
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7563
การหาปริมาณของแคตอิออนในใบมะรุมพันธุ์ข้าวเหนียวและ พันธุ์กระดูกด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis
นฤมล วชิรปัทมา,ภัทริน จำเริญเจือ,สุทธินี ไมตรีสรสันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7565
รังสีแกมมาระดับต่างๆ มีผลต่อจำนวนเซลล์คุมและ ปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอัญชัน (Clitoria ternatea L.)
อัญชลี จาละ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 8332
ผลของ Folic Acid ต่อการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระของ ผักบุ้งจีน (Ipomoea aquatica Forsk.)
ภาณุมาศ ฤทธิไชย,เยาวพา จิระเกียรติกุล,ชานนท์ มณีรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>