KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 98 เรื่อง จากคำค้น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7029
ผลของการใช้วัสดุเพาะและวัสดุอาหารเสริมชนิดต่างๆ ร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก
สุทธิชัย สมสุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 6586
ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ
ภัทรพล จังสถิตย์กุล,ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,นฤมล วชิรปัทมา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม - กันยายน 2552
Full Textx
FOOD 6651
การศึกษาควาสามารถในการทนต่อสภาพความเค็มของพริก
พนิดา อติเวทิน,อรวรรณ แสวงสุข,นริศ สินศิริ,พัฒนา ภาสอน,วรรณวิภา พินธะ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6652
สมบัติของแป้งพรีเจลาทิไนซ์ที่ผลิตจากการใช้ความร้อนจากแป้งข้าวเหนียว กข6 แป้งข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1
กุหลาบ สิทธิสวนจิก,มังกรศรีสะอาด,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6653
ผลของการใช้ยีสต์ที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังผสมในอาหารเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนไบโอติก ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และการย่อยได้ของโภชนะในลูกสุกรหลังหย่านม
ทรงศักดิ์ จำปาวะดี,ทัศน์วรรณ สมจันทร์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6654
ผลของความหนาแน่น ความเค็ม และความถี่ในการให้อาหาร ต่อการเจริญเติมโตและการรอดตายของลูกหอยหวานระยะลงพื้น
ณัฐธิดา เค้าแก้ว,นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์,บังอร แถวโนนงิ้ว,ช฿ศรี ตลับมุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6655
การศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์บิสกิตสำหรับเด็กจากแป้งข้าวกล้อง
สุรัชนา โปร่งจันทึก,พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6656
คุณสมบัติของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 และแป้งข้าวโพดพรีเจลที่ผลิตด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6657
สภาวะทีี่เหมาะสมที่สุดในการหุงข้าวด้วยความดันเพื่อการผลิตข้าวแช่เยือกแข็ง
วิราศิณี ขุนสุวรรณ,มนัชญา งามศักดิ์,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6658
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,รำไพ เกณฑ์สาคู,อนุชิตา มุ่งงาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6659
ผลของโอโซนต่อปริมาณแบคทีเรียที่ต้องการอากาศในเนื้อหมูสด
ธนากร เพียชิน,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6660
การใช้ความร้อนสูงมีผลดีต่อคุณภาพโยเกิร์ตโปรไบโอติค
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6661
ผลของสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนในผงต้มยำต่อปริมาณความชื้นและลักษณะการจับตัวเป็นก้อน
พิมพ์ใจ มณีพันธ์,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6662
การผลิตเอทานอลและ R-phenylacetylcabinol จากสารผสมระหว่างเศษของแข็งที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและกากน้ำตาล
วรายุทธ เนติกานต์,นพพล เล็กสวัสดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6663
ปรับปรุงคุณภาพขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีด้วยไฮดรอกซีโพรีลเมธิลเซลลูโลส
ศรินทร สุวรรณรงค์,ดวงเดือน ภิบาลสิงห์,กมลทิพย์ ธนะรัตน์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>