KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วิทยาศาสตร์)
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6564
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยอ (Morinda Citrifolia Linn.) โดยเทคนิคโมเลกุลในประเทศไทย/นันทนา แจ้งสุวรรณ์
นันทนา แจ้งสุวรรณ์,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วิทยาศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2551
Full Textx
FOOD 6711
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของการเก็บรักษาหอยหวานสดทั้งตัวระหว่างการแช่แข็ง
ชัชวาล โชติมากร,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วิทยาศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 6712
ประสิทธิภาพของกระชายดำและส้มแขกสำเร็จรูปในการต้านเชื้อ Staphylococcus aureus
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย,พีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ์,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วิทยาศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>