KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 23 เรื่อง จากคำค้น วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6717
การศึกษาการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน
ศากุน เอี่ยมศิลา,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6718
คุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนแออัด
ลินจง บ่อหิรัญรัตน์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6719
การศึกษาสุขลักษณะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถไฟ
นพวรรณ นันทพงษ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6720
การสำรวจสภาพการณ์และการเข้าร่วมโครงการตลาดสด น่าซื้อของตลาดประเภทที่ 1 กรณีศึกษาตลาดที่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นตลาดสด น่าซื้อ
รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6721
การทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารของร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุณยกฤต รัตนพันธุ์,อเนก หาลี,วชิระ สิงห์คง,สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6722
อันตรายจากภาชนะหุงต้มในครัว
สุนิสา ช้างพลาย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6935
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำของประชาชนไทย ปี 2553
Sirichai Songsermpong,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6936
สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของรถเร่ขายอาหาร
รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6937
การรับรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลฉลากอาหารและฉลากโภชนาการของผู้ประกอบการร้านอาหาร
ดาราวรรณ สกุลวงศ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6938
รายงานการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนงานที่มีผลต่อความสำเร็จของงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในพี้นที่องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ประดิษฐ์ เจริญงาน,ธนชีพ พีระธรณิศร์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6939
ส้วมสะอาดในร้านอาหาร
ภาคภูมิ องค์สุริยานนท์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6940
อันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีในอาหาร
สุนิสา ช้างพลาย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6941
พยาธิขึ้นสมอง
สุนิสา ช้างพลาย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
FOOD 6942
การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ศึกษาเฉพาะกรณีที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปี 2552
นุชรา บุญกนก,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7357
การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ เปรียบเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>