KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 80 เรื่อง จากคำค้น วารสารอาหารและยา
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6572
ทำอย่างไรให้ห้องปฏิบัติการได้รับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
อรัญ นันทขัติ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

FOOD 6574
กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
ชนินทร์ เจริญพงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - มีนาคม 2552

FOOD 6927
การพัฒนาแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามสุขลักษณะทั่วไป
ภูริ กุลานุวัติ,ระพีพรรณ ฉลองสุข,ณัฏฐิญา ค้าพล,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2553
FOOD 6928
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักลูกยอ โดยใช้ต้นเชื้อลูกแป้งแลคโตบาซิลลัส
สุภกรรณ จันทวงษ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2553

FOOD 6929
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร กรณีศึกษา : หน่อไม้ปี๊บ
ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2554

FOOD 6932
การศึกษาสถานการณ์และมาตรการควบคุมปริมาณฟลูออไรด์ทางกฎหมายสำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของประเทศไทย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2553

FOOD 7266
การศึกษา ทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และการแสดงฉลากกาแฟสำเร็จรูปผสมสารอาหารในจังหวัดระยอง
วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7268
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี
ดวงกมล นุตราวงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7269
สานพลังผู้บริโภคทั่วไทย ร่วมใจแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ อย. อย.กับภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาทิตย์ พันเดช,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7301
การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555
พรพิมล ภูวธนานนท์,ภัทรนัน ไทยดี,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

FOOD 7314
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารแนวใหม่ (Re-process)
จารุณี อินทรสุข,จารุณี วงศ์เล็ก,พรผกา สินวีรุทัย,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2557

FOOD 7315
การปรับระบบการตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ให้รองรับกับกฎกติกาสากล
สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2557

FOOD 7267
การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการสำหรับการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค และขนม
พรทิพย์ ศรีศร,จำรัส พูลเกื้อ,มุทิตา คณฑา,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7316
การศึกษาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในปูเค็ม ที่นำเข้า ณ จังหวัดระนอง
เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร,อารยา ส่องศรี,วารสารอาหารและยา

FOOD 7325
การลดความเสี่ยงและอันตราย จากสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้ จากพื้นที่ปลูกสู่ผู้บริโภคด้วยชุดทดสอบหาสารเคมี และการจัดการผักผลไม้ปลอดภัย
นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย,บุษบง จเร,น้อย ทองสกุลพานิชย์,ลักษณา ลือประเสริฐ,อัจจิมา ทองบ่อ,สาครรัตน์ มนโมรา,วารสารอาหารและยา

   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6   Next >>