KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 71 เรื่อง จากคำค้น วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6570
การสกัดเส้นใยอาหารจากแกนสับปะรดและสมบัติทางกายภาพของสารสกัด
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

FOOD 6571
การประยุกต์ใช้น้ำส้มสายชูหมักในกระบวนการหมักเทมเป้จากถั่วเหลือง
วราวุฒิ ครูส่ง,อโณทัย ก้องวัฒนา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

FOOD 6948
การเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์และโครงสร้างระดับจุลภาคของไส้กรอกอิมัลชันที่ผลิตจากไขมันชนิดต่างๆ
อัมรินา แวมง,สุธีรา เสาวภาคย์,พัชรินทร์ ภักดีฉนวน,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
FOOD 6949
สารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพในส้มโอและเกรฟฟรุท
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,เสาวภา ไชยวงศ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

FOOD 6971
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

FOOD 6973
การรับรู้ของผู้บริโภคต่อน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในกรุงเทพมหานคร
ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554

FOOD 6974
การวิเคราะห์กิจกรรมในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากพืชพื้นบ้านไทยบางชนิด
วาณี ใจวิเสน,วริพัสย์ อารีกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554

FOOD 6976
บทบาทของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความนุ่มของเนื้อ
ปิยดา ทวิชศรี,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554

FOOD 6981
ความคงตัวและกิจกรรมการต้านแบคทีเรียของสารสกัดเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำต่อการต้านเชื้อ Coagulase Positive Staphylococcus aureus ที่แยกจากเนื้อสุกร
ผุสดี ตังวัชรินทร์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554

FOOD 6985
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายด่างทับทิมและน้ำยาล้างผักทางการค้า 3 ชนิดในการลดปริมาณเมโธมิลในผักคะน้า
เอนก หาลี,ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2555

FOOD 6972
การทดแทนข้าวขาวด้วยข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกในขนมจีนแป้งหมัก
ปัณฑณัท วชิรศิริ,กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
ฉบับที่ 3-1

FOOD 6980
ผลของการหมักต่อสุขภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,กิตติชัย บรรจง,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554

FOOD 6982
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อิศร เศวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554

FOOD 7228
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนศรียา ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายา
ธนสร จำปาถิ่น,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
เมษายน - มิถุนายน 2557

FOOD 7248
น้ำตาลและสารให้ความหวานกับแนวทางการบริโภคในปัจจุบัน
พิชญานิน เพชรล้อมทอง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2557

   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5   Next >>