KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วารสารเทคโนโลีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6552
การเสริมใยอาหารในเฟรนช์ฟรายจากมันสำปะหลัง
ปิยนุสย์ น้อยด้วง,สุภาสนี แก่นแก้ว,วารสารเทคโนโลีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>