KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 16 เรื่อง จากคำค้น วารสารโภชนาการ
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6578
ปริมาณเกลือแร่ชนิดต่างๆ โพลีฟีนอล แทนนิน และไฟเตทในผลไม้ไทย
ริญ เจริญศิริ,รัชนี คงคาฉุยฉาย,ชนิลเนตร ต่อสหกุล,วารสารโภชนาการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2551

FOOD 7608
อินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อสุขภาพ
ศิริพร ตันจอ,ประภาศรี ภูวเสถียร,ครรชิต จุดประสงค์,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553

FOOD 7619
ผลของน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันรำข้าวต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
วันเพ็ญ มีสมญา,ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์,เยาวดี คุปตะพันธ์,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,ผ่องศรี จิตตนูนท์,สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,วารสารโภชนาการ
เมษายน-มิถุนายน 2552
FOOD 7620
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์เชิงพันธภาพ
วิสิฐ จะวะสิต,รัตนา วัฒนาไพศาลตระกูล,นัฐพล ตั้งสุภูมิ,วารสารโภชนาการ
เมษายน-มิถุนายน 2552
FOOD 7691
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กอ้วนในโรงเรียนเศรษฐบุตรบำรุง
เจียมรัตน์ ผลาสินธ์ุ,เรียวพลอย กาศพร้อม,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7692
บทบาทของวิตามินต่อระบบประสาท
วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์,สิริพร ศิริพรพาณิชย์,สุธิดา ชัยธีระยานนท์,นัยพินิจ คชภักดี,นลินี จงวิริยะพันธ์ุ,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7725
การประเมินความน่าเชื่อถือของฉลากโภชนาการในอาหารสำเร็จรูป
จิรพิชชา บุญพอ,ครรชิต จุดประสงค์,ประภาศรี ภูวเสถียร,ประไพศรี ศิริจักรวาล,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2556
FOOD 7726
ฤทธิ์ต้านการกลายพันธ์ุของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์สูง
ดาลัด ศิริวัน,จันทร์เพ็ญ แสงประกาย,วิภา สุโรจนเมธากุล,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2556
FOOD 7727
ระดับสังกะสีในนมแม่และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับสังกะสีในนมแม่
สุวรรณี การแก้ว,อรพร ดำรงวงศ์ศิริ,นลินี จงวิริยะพันธ์ุ,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2556
FOOD 7607
ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
รัชนี คงคาฉุยฉาย,ริญ เจริญศิริ,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553

FOOD 7609
ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
วันเพ็ญ มีสมญา,ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,วารุณี วารัญญานนท์,เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553

FOOD 7859
การบริโภคอาหารของคนไทยในโครงการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546
สุจิตต์ สาลีพันธ์,แสงโสม สีนะวัฒน์,สง่า ดามาพงษ์,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-กันยายน 2552
FOOD 7860
ปริมาณวิตามินอีและแกมมา-โอรีซานอลในมันฝรั่งทอดและน้ำมันทอดอาหารก่อนและหลังการทอด
ประวิทย์ สันติวัฒนา,จิตตินันท์ ม่วงจีน,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-กันยายน 2552
FOOD 7690
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
วันเพ็ญ มีสมญา,ไพลิน ผู้พัฒน์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555

FOOD 8408
สถานการณ์การใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง
อารยะ โรจนวณิชชากร,เสริมสกุล ศิริเวชยันต์,ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์,ธันย์ชนก ช่างเจริญ,วารสารโภชนาการ
มกราคม - มิถุนายน 2560

   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>