KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น วารุณี ธนะแพสย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040343
การพัฒนาเจลลี่เจลาตินผสมชาเขียว/พจนี อุปโภชน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และ วารุณี ธนะแพสย์
พจนี อุปโภชน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
FOOD 6766
การปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษรีไซเคิลจากกล่องลูกฟูกโดยวิธีผสมกับเยื่อใหม่และการเคลือบด้วยไคโตซาน
สุธีรา วิทยากาญจน์,วุฒินันท์ คงทัด,วารุณี ธนะแพสย์,ชัยพร สามพุ่มพวง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6839
การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
ฐาปนี สาธร,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,วารุณี ธนะแพสย์,ศุมาพร เกษมสำราญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6840
การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
กรกช วรรณกุล,วารุณี ธนะแพสย์,ศุมาพร เกษมสำราญ,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6862
การช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นสำหรับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุด
อาทิตย์ จันทร์หิรัญ,ศุมาพร เกษมสำราญ,สนธิสุข ธีรชัยชยุติ,วารุณี ธนะแพสย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>