KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น วารุณี ประดิษฐศรีกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030249
เทคโนโลยีการหมักดอง/วารุณี ประดิษฐศรีกุล
วารุณี ประดิษฐศรีกุล
2545
T040237
การเพิ่มมูลค่าของกระท้อน/วารุณี ประดิษฐศรีกุล
วารุณี ประดิษฐศรีกุล
2547
T050055
การผลิตน้ำหมักยอเพื่อบริโภค/วารุณี ประดิษฐศรีกุล
วารุณี ประดิษฐศรีกุล
2548
T050443
จุลินทรีย์เพื่อชีวิต : โปรไบโอติกส์
วารุณี ประดิษฐศรีกุล
2548
T060253
ถั่วหมักอร่อย/วารุณี ประดิษฐศรีกุล
วารุณี ประดิษฐศรีกุล
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>