KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วารุณี หะยีมะสา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8441
การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
วารุณี หะยีมะสา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>