KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วาสิณี อินทรรักษาทรัพย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6542
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจี่รสเด็ด/นริศรา บุญชื่น ... [และคนอื่น ๆ]
นริศรา บุญชื่น,บุษรา ปัตตะพงศ์,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วาสิณี อินทรรักษาทรัพย์,เสาวรี ใจธรรม,สุดใจ สาวาสิทธิ์
2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>