KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วาสินี จันทร์นวล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7952
ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิสุกโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
พรพรรณ กอมนชัย,นันทวัน เทอดไทย,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,วาสินี จันทร์นวล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>