KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วิจิตรา แดงปรก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6448
การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำจากเจลบุก/ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี, อุมาพร ศิริพินทุ์, วิจิตรา แดงปรก
ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
2551
FOOD 6632
การใช้อินูลินเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำ
วิจิตรา แดงปรก,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
FOOD 7070
การยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู็หลอดไข่ไก่โดยใช้ในซิน
พิมพ์พิชญิ์ สังข์แป้น,วิจิตรา แดงปรก,ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี,ปราณี วราสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
PUB 0590
การใช้อินูลินเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิจิตรา แดงปรก,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>