KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วิชชุดา สังข์แก้ว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060276
การใช้น้ำมันพืชทดแทนไขมันหมูในไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์/วิชชุดา สังข์แก้ว
วิชชุดา สังข์แก้ว
2546
T060285
การประเมินคุณภาพของคุกกี้และเค้กเนยสดผสมผงสมุนไพร/วิชชุดา สังข์แก้ว
วิชชุดา สังข์แก้ว
2547
T070510
การวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในปลาหมึกเพื่อการส่งออก/วิชชุดา สังข์แก้ว
วิชชุดา สังข์แก้ว
2550
FOOD 6729
ลักษณะทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์เส้นใยสูงเสริมด้วยแบคทีเรียเซลลูโลส
วิชชุดา สังข์แก้ว,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>