KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วิชชุมา เตชะสิริวิชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7737
การพัฒนาตำรับข้าวตังธัญชาติเสริมแคลเซี่ยมจากปลาไส้ตัน
วิชชุมา เตชะสิริวิชัย,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,ปาริชาติ บุญพิคำ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
   หน้า : [ 1 ]   Next >>