KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 13 เรื่อง จากคำค้น วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6661
ผลของสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนในผงต้มยำต่อปริมาณความชื้นและลักษณะการจับตัวเป็นก้อน
พิมพ์ใจ มณีพันธ์,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6798
การผลิตเนื้อปลาดุกอุยเทศกึ่งแห้งโดยการดึงน้ำออกแบบออสโมซิสร่วมกับการอบแห้ง
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,นันทพร อุดม,กุลิสรา ปรีดาสุทธิจิตต์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 7276
ผลของความเข้มข้นของโอลิโกฟรุคโตสและซูโครสต่อลักษณะคุณภาพของกล้วยไข่หลังการออสโมซิส
สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7353
ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงน้ำออกด้วยวิธีออสโมซิสของผักและผลไม้
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7484
การทำแห้งกากผลหนามแดงและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อัดเม็ด
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ,ปาริชาติ วีระแพทย์,สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร
FOOD 7494
ผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยการลวกและชนิดของสารละลายออสโมติก ต่อการดึงน้ำออกด้วยวิธีออสโมซิสของมะพร้าวกะทิ
ศิลาลักษณ์ กลั่นพจน์,จุรีย์พร กิมาวะหา,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
FOOD 7791
ผลของความเข้มข้นของเฟอรัลกลูโคเนตและแคลเซียมแลคเตทร่วมกับการใช้สภาวะสุญญากาศในการออสโมซิสต่อการถ่ายเทมวลสารและคุณภาพของฝรั่ง
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,ณัฎฐิกา โรจนเกียรติถาวร,นันทมน ใหม่ยศ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2558
FOOD 7962
อิทธิพลของสภาวะการเตรียมขั้นต้นด้วยความดันสุญญากาศในการออสโมติกดีไฮเดรชันชิ้นมะพร้าว
พิมพ์ใจ มณีพันธ์,พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8084
ผลของการแช่อิ่มอบแห้งโดยใช้สภาวะสุญญากาศร่วมด้วยต่อคุณภาพของกล้วยไข่กึ่งแห้ง
สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8120
ผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยการแช่ในสารละลายกรดต่อคุณภาพของปลาเห็ดโคนที่บรรจุด้วยวิธี Sous vide ระหว่างการเก็บ
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8295
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยชนิดข้นตำรับจีน
นิสานารถ กระแสร์ชล,พรนภา น้อยพันธ์,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
FOOD 8524
ผลของการเตรียมวัตถุดิบต่อคุณภาพของใยอาหารผงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกเสาวรสพันธุ์สีม่วง
อนุสรา พลบจู,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
FOOD 8555
การถ่ายเทมวลสารและคุณภาพของชิ้นน้อยหน่าที่ผ่านการดึงน้ำออกโดยใช้สารละลายออสโมติกในรูปแบบสารละลายผสมของน้ำตาลโอลิโกฟรุคโตสและน้ำตาลมะพรา้ว
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,สุภลัคน์ แก่นโชติกุล,พิชานันท์ ขำขยัน,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>