KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 30 เรื่อง จากคำค้น วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T930242
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือหน่อไม้ฝรั่ง
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2532
T940171
การศึกษากรรมวิธีการผลิตว่านหางจระเข้ผง
ก่องกาญจน์ อังสุภานิช
2536
T950078
อาหารของคนในยุคนี้และยุคหน้า
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2538
KU T950304
ลู่ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2537
ku T970204
การพัฒนาเยลลีผลไม้เสริมใยอาหารและวิตามินซี/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
T980049
วิสัยทัศน์ทางอุตสาหกรรมอาหาร/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2539
T980101
การพัฒนาบิสกิตทุเรียนเพื่อการส่งออก/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และศิริลักษณ์ สินธวาลัย
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2535
T980185
การเพิ่มมูลค่าของผลพลอยได้โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
T000246
ภาวะและแนวโน้มการผลิตและการใช้อาหารของคนไทย
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538
T000258
การเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลเกษตร
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
KU T020149
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพื้นบ้าน/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2534
T020165
กรีนฟูดเทคโนโลยี การลดสารตกค้างของผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหาร
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2539
KU T020169
ไผ่และผลิตภัณฑ์แปรรูป/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และ รัชนก แสงเพ็ญจันทร์
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2541
KU T040343
การพัฒนาเจลลี่เจลาตินผสมชาเขียว/พจนี อุปโภชน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และ วารุณี ธนะแพสย์
พจนี อุปโภชน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T050049
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์ขนมอบ/อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>