KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วิชาดา จงมีวาสนา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6481
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ p, p' - DDE ในน้ำมันปลาโดยวิธี Isotope Dilution Mass Spectrometry-Exact Signal Matching/กนกพร อธิสุข และวิชาดา จงมีวาสนา
กนกพร อธิสุข
2551
Full Textx
FOOD 7712
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์และการลดปริมาณสารรม เมทิลโบรไมด์ในรูปของโบรไมด์อนินทรีย์ทั้งหมด ในข้าวสารโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
วีรวุฒิ วิทยานันท์,วิชาดา จงมีวาสนา,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7718
การศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลส้ม
ทองสุข ปายะนันท์,วีรวุฒิ วิทยนันท์,รัติยากร ศรีโคตร,วิชาดา จงมีวาสนา,จิตผกา สันทัดรบ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
FOOD 7778
การพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำ พ.ศ. 2554-2556
กนกพร อธิสุข,วิชาดา จงมีวาสนา,จิตผกา สันทัดรบ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>