KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น วิชา หมั่นทำการ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T930098
รายงานการวิจัย การออกแบบหีบห่อบรรจุมะม่วง
วิชา หมั่นทำการ
2532
KURDI, KU T930100
รายงานการวิจัยและพัฒนา โครงการ เครื่องคัดขนาดกุ้ง/โดย วิชา หมั่นทำการ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
วิชา หมั่นทำการ,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2532
FOOD 7538
การพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้น
วิชา หมั่นทำการ,ศาสวัต รัตนเสรีเมธา,มนัสวี สุริวงษ์,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>