KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น วิรัตน์ สุมน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990500
มากินเนื้อกระต่ายขุนกันเถอะ
สมโภชน์ ทับเจริญ
2542
KU T060131
การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง/วิรัตน์ สุมน ... [และคนอื่นๆ]
วิรัตน์ สุมน
2549
FOOD 6511
คุณภาพของหม้ำที่ผลิตจากเนื้อโค/วิรัตน์ สุมน และ ณัฐยาพร สุมน
วิรัตน์ สุมน,มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6731
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน (กุนเชียง)
วิรัตน์ สุมน,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 8020
ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
วิรัตน์ สุมน,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8291
คุณภาพของไส้กรอกเปรี้ยวที่ผลิตจากเนื้อโค
วิรัตน์ สุมน
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553
FOOD 8292
คุณภาพของแหนมที่ผลิตจากเนื้อโค
วิรัตน์ สุมน
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
   หน้า : [ 1 ]   Next >>