KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วิลัศนา โพธิ์ศรี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T040004
การทดสอบผู้บริโภค (Consumer Test)และการสร้างผังความชอบของผู้บริโภค (Preference Mapping): การวัดทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงปริมาณ/วิลัศนา โพธิ์ศรี
วิลัศนา โพธิ์ศรี
2546
   หน้า : [ 1 ]   Next >>