KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980358
ผลการยังยั้งซัลโมเนลลาของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากไส้กรอกเปรี้ยว/วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล และ อังคนา สุขบุญ
วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
2541
T070477
การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่มีผลยับยั้ง B-hemolytic Escherichia coli จากลูกสุกรท้องร่วง/ธารหทัย มาลาเวช, ดวงพร คันธโชติ และ วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
ธารหทัย มาลาเวช
2550
T070529
ยีสต์ทนร้อนและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเอทานอล/นฤมล โตอ่อน, วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล และ เยาวลักษณ์ ดิสระ
นฤมล โตอ่อน
2550
T070530
โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสะวิรัติ/วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล, ดวงพร คันธโชติ และ วราภรณ์ วุฑฒะกุล
วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>