KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วิวรรณ ชือมาก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8021
การจัดกลุ่มผู้รับประทานเผ็ดระดับต่าง ๆ โดยใช้ระดับความเผ็ดร้อนของสารละลายแคปไซซิน
วิวรรณ ชือมาก,วรภา คงเป็นสุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>