KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วิวัธน์ ปฐมโยธิน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930094
การใช้เครื่องฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง
วิวัธน์ ปฐมโยธิน,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
T980103
การใช้เครื่องฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง/วิวัธน์ ปฐมโยธิน
วิวัธน์ ปฐมโยธิน
2535
T010035
หลักการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องและในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว/วิวัธน์ ปฐมโยธิน
วิวัธน์ ปฐมโยธิน,สถาบันอาหาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2542
T040242
/วิวัธน์ ปฐมโยธิน ... [และคนอื่นๆ]
วิวัธน์ ปฐมโยธิน,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2545
   หน้า : [ 1 ]   Next >>