KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8428
การพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชน เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์,ประมวล ศรีกาหลง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>