KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วิษฐิดา จัทราพรชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8146
การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้มยำสำเร็จรูปตามค่าคุณภาพทางเคมี
เพ็ญธกานต์ สุวรรณเวช,วิษฐิดา จัทราพรชัย,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>