KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น วิษฐิดา จันทราพรชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T950124
อาหารที่มีเยื่อใยสูง
วิษฐิดา จันทราพรชัย
2538
FOOD 6348
การสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียวดำ/ดวงกมล ลืมจันทร์, วิษฐิดา จันทราพรชัย และ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ดวงกมล ลืมจันทร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6778
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์ไส้พายผลไม้และจำแนกกลุ่มโดยเทคนิคจัดกลุ่มตามลำดับขั้น
ลักษิกา คำศรี,วิษฐิดา จันทราพรชัย,หทัยรัตน์ ริมคีรี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6820
ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพศชายต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
สมรัฐ ทิ้วสังวาลย์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6917
การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
นนทิภา เสรีสงแสง,มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 7482
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจาก ซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901
วชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

FOOD 7999
การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคแยมโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคำถามแบบลำดับขั้น
นงลักษณ์ งามพีระพงศ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8100
การศึกษาความคงตัวของผงสีธรรมชาติจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูง พันธ์ุ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เวธนี สุรวณิชนิรชร,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิษฐิดา จันทราพรชัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8134
การศึกษาผลของแซนแทนกัมและอินูลินต่อค่าทางกายภาพและประสาทสัมผัสหน้าเค้กช็อกโกแลต
กนกพร ตันเจริญ,วิษฐิดา จันทราพรชัย,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8142
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจากซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901
วชิรวิทย์ ปิยพันธ์ุรุ่งเรือง,วิษฐิดา จันทราพรชัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

   หน้า : [ 1 ]   Next >>