KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น วิสิฐ จะวะสิต
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T960252
/วิสิฐ จะวะสิต...[และคณะ]
วิสิฐ จะวะสิต
2538
T980099
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ สูตรทดแทนกะทิ/วิสิฐ จะวะสิต, รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์
วิสิฐ จะวะสิต
2535
T020136
ไคโตแซน (chitosan)โพลิเมอร์ตัวใหม่จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ/วิสิฐ จะวะสิต และ ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์
วิสิฐ จะวะสิต
2533
T020153
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหาร/วิสิฐ จะวะสิต
วิสิฐ จะวะสิต
2534
T040304
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก/โดย วิสิฐ จะวะสิต ... [และคนอื่นๆ]
วิสิฐ จะวะสิต
[2546?]
FOOD 7410
การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค
วิสิฐ จะวะสิต,ต้นวงศ์ สุดโต,จิตราพร งามพีระพงศ์

FOOD 7620
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์เชิงพันธภาพ
วิสิฐ จะวะสิต,รัตนา วัฒนาไพศาลตระกูล,นัฐพล ตั้งสุภูมิ,วารสารโภชนาการ
เมษายน-มิถุนายน 2552
FOOD 8345
"การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค Bag In Box"
วิสิฐ จะวะสิต,จิตราพร งามพีระพงศ์,ต้นวงศ สุดโต
กันยายน - ธันวาคม

   หน้า : [ 1 ]   Next >>