KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8431
การศึกษาวิธีการสกัดและปริมาณของสารสำคัญในสมุนไพรหญ้าเขาแพะ
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์,วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา,ปณิชา ชุติชัยจรัส,สินธพ โฉมยา,วินิต อัศวกิจวิรี,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>