KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น วิไลลักษณ์ ไฝเพชร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070308
อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์ต่อการต้านแรงดึง การซึมผ่านของน้ำมัน และความสามารถในการละลายของฟิล์มโปรตีนถั่วเขียว/รัตนา จินดาพรรณ และ วิไลลักษณ์ ไฝเพชร
รัตนา จินดาพรรณ
2548-2549
FOOD 6562
อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์ต่อการต้านแรงดึงการซึมผ่านของน้ำมันและความสามารถในการละลายของฟิล์มโปรตีนถั่วเขียว/ รัตนา จินดาพรรณ และ วิไลลักษณ์ ไฝเพชร
รัตนา จินดาพรรณ,วิไลลักษณ์ ไฝเพชร,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>