KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6712
ประสิทธิภาพของกระชายดำและส้มแขกสำเร็จรูปในการต้านเชื้อ Staphylococcus aureus
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย,พีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ์,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วิทยาศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2553

FOOD 7318
คุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของนํ้าดื่มบรรจุขวดชนิดขวดใส ที่จำหน่ายในจังหวัดน่าน
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

FOOD 7393
ฤทธิ์การยับยั้งของผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree ต่อ Methicillin- Resistant Staphylococcus aureus และแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรสิทธิ์ ขำวผ่อง,จำลอง แสงส่ง,พีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
October - December 2013

   หน้า : [ 1 ]   Next >>