KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น วีระพร แจ่มศรี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050248
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในน้ำผลไม้เข้มข้น/ขวัญตา กังวาลชิรธาดา และ วีระพร แจ่มศรี
ขวัญตา กังวาลชิรธาดา
2547
FOOD 7551
การประเมินความเสี่ยงของสารไซยาไนด์จากการบริโภคหน่อไม้ของคนไทย
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล,ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์,พฤศชัย พรหมประสิทธิ์,จิราภา อุณหเลขกะ,วีระพร แจ่มศรี,เสกสรร ทองโพธิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>