KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น วีระสิทธิ์ ธรรมวโร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7067
มันเทศ ... ราชินีแห่งพืชผัก
วีระสิทธิ์ ธรรมวโร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7184
การผลิตและประยุกต์ใช้ใยอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร
วีระสิทธิ์ ธรรมวโร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
PUB 0447
การผลิตและประยุกต์ใช้ใยอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วีระสิทธิ์ ธรรมวโร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Text
PUB 0585
มันเทศ...ราชินีแห่งพืชผัก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วีระสิทธิ์ ธรรมวโร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
FOOD 8052
ผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกัดต่อกระบวนการผลิตใยอาหารจากแกนสับปะรดเพื่อใช้เสริมใยอาหารในซุปเผือกหอม
วีระสิทธิ์ ธรรมวโร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,กมลวรรณ แจ้งชัด,สมบัติ ขอทวีวัฒนา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>