KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8032
การศึกษาลักษณะของเอนไซม์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและการผลิตในระดับถังหมัก จาก Thermobifida fusca PA1-1
ศุภางคนางค์ จอมสืบ,วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย,มังกร โรจน์ประภากร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8082
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไซลาเนสจาก Streptomyces mexicanus 901
แพรสาย ไขบุดดี,วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย,มังกร โรจน์ประภากร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>