KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น วุฒิชัย นาครักษา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T950049
มารู้จักแถบรหัส (Bar Code)กันเถอะ
วุฒิชัย นาครักษา
2534
T980311
การศึกษากระบวนการแปรรูปโดยความร้อนของข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง/วุฒิชัย นาครักษา
วุฒิชัย นาครักษา
2539
T990330
การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว
วุฒิชัย นาครักษา
2540
T060275
การปรับปรุงคุณภาพข้าวหุงสุกเร็วโดยใช้วิธีการแช่เยือกแข็งร่วมกับการใช้ไมโครเวฟ/วุฒิชัย นาครักษา, สุภาภรณ์ ธัญญะวานิช
วุฒิชัย นาครักษา
2548
T070037
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแท่งแบบเหนียวนุ่มจากข้าวพอง/วุฒิชัย นาครักษา ... [และคนอื่นๆ]
วุฒิชัย นาครักษา
2548
T070100
การใช้โปรตีนรำข้าวทดแทนเรนเนตเคซีนในเนยแข็งเทียมชนิดทา/วุฒิชัย นาครักษา, วิสุทธนา สมุทรศรี
วุฒิชัย นาครักษา
2549
FOOD 6032
ผลของอุณหภูมิของน้ำ อัตราส่วนระหว่างใบชาต่อน้ำ และเวลาที่ใช้ในการชงชาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันในน้ำชา/วุฒิชัย นาครักษา, อรพรรณ บุญวิธวาเจริญ
วุฒิชัย นาครักษา
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>