KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ศรัณยา เพ่งผล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060446
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโปรตีนของผลลำไยพันธุ์ดอหลังได้รับโอโซนโดยวิธีเอสดีเอส-โพลีอะคริลาไมด์เจลอิเล็คโตรโฟรีซิส/ศรัณยา เพ่งผล, กานดา หวังชัย และพีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
ศรัณยา เพ่งผล
2549
T070014
ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเปอร์ออกไซด์ในผลลำไยพันธุ์ดอระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ/ศรัณยา เพ่งผล, กานดา หวังชัย และกอบเกียรติ แสงนิล
ศรัณยา เพ่งผล
2549
FOOD 6386
ผลของโอโซนต่อการควบคุมการเกิดโรคหลังเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์ catalase ในผลลำไยระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ/กานดา หวังชัย และ ศรัณยา เพ่งผล
กานดา หวังชัย
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>