KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ศรีเวียง ทิพกานนท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T020030
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถวจากแป้งสาลีผสมแป้งข้าว/ศรีเวียง ทิพกานนท์
ศรีเวียง ทิพกานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
KU T060046
การใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋/ศรีเวียง ทิพกานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
ศรีเวียง ทิพกานนท์
2546
T070386
การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคกระยาสารทในจังหวัดปราจีนบุรี/วรรณทิชา ลาภศิริ และ ศรีเวียง ทิพกานนท์
วรรณทิชา ลาภศิริ
2549-2550
T070388
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำพริกในจังหวัดปราจีนบุรี/ศรีเวียง ทิพกานนท์ และ วรรณทิชา ลาภศิริ
ศรีเวียง ทิพกานนท์
2549-2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>