KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศรีเวียง ทิพกานนนท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8321
การศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่จากผงน้ำนม ข้าวกล้องงอกด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,ภาณุสรณ์ ชูสุข,จิรัชฌา ศุภชูชัย,ศรีเวียง ทิพกานนนท์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>