KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศวรรณี เหลืองสุนทรชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T070210
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ของน้ำมันกานพลูทางการค้า/ศวรรณี เหลืองสุนทรชัย และวลัยรัตน์ จันทรปานนท์
ศวรรณี เหลืองสุนทรชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>