KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศศิธร หอมดำรงค์วงค์ และ อุมา บริบูรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6575
การวิเคราะห์ปริมาณพลวงที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
ศศิธร หอมดำรงค์วงค์ และ อุมา บริบูรณ์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>