KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศศิวิมล กังก๋ง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8059
การศึกษาการทำความสะอาดน้ำมันทอดใช้แล้วด้วยสารดูดซับสังเคราะห์และจากธรรมชาติ
ศศิวิมล กังก๋ง,พิทยา อดุลยธรรม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

   หน้า : [ 1 ]   Next >>